Totally Tonys - Let Me Entertain You

Tween girl sings Let Me Entertain You from Gypsy.