ZhuZhu Pets

A tween girl talks about her Zhu Zhu pets.